سلولی مولکولى دانشگاه علم و هنر یزد
زیست شناسی هنر گوش دادن به موسیقی خداست 
[ دوشنبه 1393/02/08 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
ﺳﻼﻡ . ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﺼﻴﺒﻢ ﺷﺪ ﺍﻧﺸﺎﺍﻟﻠﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻋﺎﺯﻡ

ﺣﺮﻡ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮﺭﻩ ﻫﺴﺘﻢ، ﺑﺨﺎﻃﺮ

ﻛﻤﯽ ﻭﻗﺖ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ

ﻧﺒﻮﺩ، ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ، ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ

ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ. ﻧﺎﯾﺐ ﺍﻟﺰﯾﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ

ﺑﻮﺩ .ﺧﺪﺍﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺩﻋﺎ "

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﻡ ﻣﮑﻪ ﺑﻨﻈﺮﺗﻮﻥ

ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻡ ﺧﻮﺑﻪ؟

[ دوشنبه 1393/04/30 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
ﻋﻘﺎﺏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ۷۰ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ۴۰

ﺳﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪ ۱۵۰ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ

ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺪ .

ﻋﻘﺎﺏ ﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺗﺎ ۷۰ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻻﺯﻣﻪ

ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻘﺎ

ﺍﺳﺖ .

ﻋﻘﺎﺏ ﺑﻪ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ

ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ

ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻧﻮﮎ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺗﯿﺰﺵ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﻭ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ

ﺷﻮﺩ، ﺷﻬﺒﺎﻟﻬﺎﯼ ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﮐﻠﻔﺖ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻫﺎ

ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺷﻮﺍﺭ

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

● ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻋﻘﺎﺏ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ :

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ

ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ۱۵۰ ﺭﻭﺯ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺁﻥ

ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﻩ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﺠﺎ

ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ، ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻮﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﯽ

ﮐﻮﺑﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﻮﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ

ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﺮﻭﯾﺪ .

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺎ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ

ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪﺵ ﺩﺭﺑﯿﺎﺩ.

ﭘﺮﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺎﺏ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ

ﮐﻨﺪﻥ ﭘﺮﻫﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﺍﺵ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻋﻘﺎﺏ

ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ، ﺑﺮﺍﯼ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ 


برچسب‌ها: عقاب
[ یکشنبه 1393/04/29 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]

 

اﺳﺎﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ


برچسب‌ها: اﺳﺎﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 1393/04/25 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻗﺎﺻﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻤﯿﺮﻭﻧﺪ

ﺑﻨﺪﺭﯼ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

.

ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺭﻗﺼﯿﺪﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ !

[ شنبه 1393/04/21 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]

 

 

پسره می ره لوازم التحریر فروشی می گه: کارت «تو تنها عشق منی» دارید

فروشنده می گه: بله داریم

پسره می گه: پس ده تا بهم بدین……!!!!!!

 

[ پنجشنبه 1393/04/12 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
 

http://irancool.com/rozanehgroup/bahman91/ax-khandedar/05.jpg

 

غضنفر رو با دوستش تو سرقت بانک میگیرن، قاضی بهش میگه :شما محاربین حکمتون اعدامه!

غضنفر میگه :یعنی چی؟

قاضی میگه :یعنی جنگ با خدا!

غضنفر به رفیقش میگه بی پدر نگفتم تیر هوایی نزن! بفرما خورده به خدا!!

[ پنجشنبه 1393/04/12 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
 

http://irancool.com/rozanehgroup/bahman91/ax-khandedar/07.jpg

 

 

امروز یه پیکان دیدم داغونِ داغون ، مال سال ۴۸ بود اصن یه وضی !
پشتش نوشته بود “هرچی دارم از دعای مادرمه” !
یکی نیس بگه خو آخه بدبخت تو عاق والدین شدی کدوم دعا !؟

[ پنجشنبه 1393/04/12 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
 

 

 

من به اون دسته از کسایی که هنوز به “عشقشون” میگن “عجقم”
و چیتال میتونی عسیییییییسم …
بسته های آموزشی بالا بالا رو پیشنهاد می دم!

 

 

 
[ پنجشنبه 1393/04/12 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
 

http://irancool.com/rozanehgroup/bahman91/ax-khandedar/04.jpg

 

"سر کلاس زبان" معلم: هرکی فارسی حرف بزنه جریمه میشه! دانش آموز اولی به بغل دستیش: الظهر المیای الفوتبال ؟؟ دانش آموز دوم : الخخخخخخخ الآره المیام!

[ پنجشنبه 1393/04/12 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
 

 

http://irancool.com/rozanehgroup/bahman91/ax-khandedar/06.jpg

 

انقدر ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ صبح ها ﻭﺳــــﻂِ ﺩﻭ ﺗﺎ دختر ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﺷـــَـﻢ
ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ بغلم کنه و 
ﯾﮑﯿﺸﻮﻧﻢ ﻟﭙﻤﻮ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﻪ ﺑﮕﻪ صبح ﺑﺨﯿﺮ بابای عزیز من ...
سلامتی همه منحرفا :)

[ پنجشنبه 1393/04/12 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
 

 

مورد داشتیم دختره تو گوگل سرچ کرده : “غذا با تخم مرغ”
گوگل جواب داده:
متاسفم واسه اونی که میخواد تو رو بگیره !

[ پنجشنبه 1393/04/12 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
 

سگ های خوشگل و ناز   - pixfa.net

 

مورد داشتیم طرف تو وصیت نامش نوشته درایو D کامپیوتر رو ندیده فورمت کنید !

 

 

 
[ پنجشنبه 1393/04/12 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
 

 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

سربازی راهیه واسه آدم کردن پسرا
اما دخترا از هیچ راهی آدم نمیشن!
پسرا دست و جییییییغ و هوراااااا.
آخه دخترا فرشته ان و فرشته ها آدم نمیشن
دخترا دست و جییییییییییییغ و هوووراااا..
اما مقام آدم از فرشته بالاتره
پسرااااااااا موج مکزیکی

[ پنجشنبه 1393/04/12 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]

 

سلام

امروز دفتر استاد میراسماعیلی بودم

گفتن کسایی که افتادن سریع درخواست بدن واسه ترم تابستان

[ چهارشنبه 1393/04/04 ] [ ] [ وحید صفوی زاده ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام این وبلاگ برای همه از جمله بچه های رشته سلولی مولکولی یزد ورودی90هست امیدوارم مدت زمانی رو ک اینجا سپری میکنید لذت ببرید
بچه های سلولی مولکولی همه میتونید در این وبلاگ نویسنده باشین
با تشکر
امکانات وب
00++00dl33++33smusic.ir/Ahmad Saeedi - Moghaseresh To Boodi.mp3